Adviesallergie.nl
- alles over allergie -
links

Allergie: de oorzaak van veel ziektes
DE meest onderzochte Allergie is de Atopie. ( Type1 Allergie)
De bekendste zijn: Hooikoorts(pollen), Huisstofallergie en beesten(b.v.kat)-allergie.

Veel meer komen voor:
- Type III allergie: Bijvoorbeeld: Vogelgriep en Duivenmelkerziekte.
- Voeding: vaak de oorzaak, zowel allergie als intolerantie.
- medicamenten: salicylaten(Aspirine) ,NSAID's (b.v. diclofenac), ACE-remmers(tegen hypertensie).
- Type IV: Meest voorkomend een te sterke reactie van het immuunsysteem op het binnendringen van bacteriën. Dus een sterke vatbaarheid om infecties op te lopen!
Ook de huidreacties op nikkel behoren tot deze groep.

Deze reacties van het immuunsysteem worden bijna nooit onderzocht door artsen.

Wat wordt onder Allergie verstaan?
- Een ziekte wordt in het algemeen allergisch genoemd als in het immuunsysteem deze verandering is aan te tonen. Dit gebeurt door een bloedonderzoek of een huidtest.

Veel artsen verklaren U of Uw kind reeds allergisch als er een geringe reactie op stof of pollen is aangetoond. Dit is niet juist!
Wordt iets aangetoond, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat men er ook last van heeft! ER zijn dan meer onderzoeken noodzakelijk!
Het stuifmeel (pollen) geeft alleen in de zomer bij mooi weer last en het huisstof in hoofdzaak in het najaar bij mistig weer.
Op oudere leeftijd is de allergie meestal uitgeblust terwijl de allergische reactie echter nog wel is aan te tonen.
- Als een ziekte min of meer chronisch is, en de dokter weet de oorzaak niet, dan wordt deze vaak aangeduid als: Het lijkt wel Allergisch!

Welke ziekten worden meestal niet Allergisch onderzocht?
- Oorzaken die niet direct opvallen zoals het dagelijks gebruik van bepaalde voeding ( sinaasappel?), dagelijks medicamentengebruik( aspirine? of NSAID? ).
- Ziekten die veroorzaakt worden door organisch stof dat verspreid wordt door beesten.
Dit is de Type III allergie. Het komt zeer veel voor, maar wordt weinig gediagnosticeerd.
Bijvoorbeeld: Vogelgriep(pest) en Duivenmelkerziekte.
- Veel chronische ziekten worden niet oorzakelijk bekeken die mogelijk wel allergisch zijn.

Voorlichting

Om Allergie te voorkomen is voorlichting zeer belangrijk.
Het Ned. Astma Fonds is daar de beste instantie voor. Echter dat doen zij niet!
Hun onderwerpen zijn:
1. Het tegengaan van roken
2. Het accepteren dat Astma een niet te genezen ziekte is.
3. De mededeling dat over enkele jaren de helft van de bevolking last van Allergie heeft.
Dit is verkeerde voorlichting.
1. Roken kan soms een goede oplossing zijn om ernstiger ziektes te voorkomen. Dat meeroken schadelijk is, is nog nooit aangetoond!
2. Astma is zeker te genezen op jonge leeftijd als de behandeling goed is.
3. Wat wordt onder allergie verstaan.

Er bestaan theorieën dat door het leven in schone - bacteriearme - huizen er minder infecties zijn. Daardoor zou het immuunsysteem (de afweer)minder actief zijn en zich meer richten op de allergie.
Deze theorie volgen wij niet! Er is juist meer infectie. Kijk maar om U heen! Naar al die mensen die groen snot produceren! Het sterk toegenomen medicamenten gebruik - vooral antibiotica- heeft dit bevordert.

Kritiek op de voorlichting N.A.F.
- Het is jammer dat geen voorlichting meer wordt gegeven over preventie.
- De bovenste luchtwegen krijgen zeer beperkt de aandacht.
- Astma wordt een erfelijke aandoening genoemd.
Dit is onjuist! Er zijn vele oorzaken te noemen die niet erfelijk zijn en toch astma kunnen veroorzaken.
- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen neus- en mondademhalers.
De voorlichting wordt voorgeschreven door longartsen.
- De voorlichting is nu dat iedereen die even "benauwd" is geweest direct als een astmatische patiënt moet worden behandeld.

Onze Voorlichting :
Astma is door goede preventie te voorkomen.
Hooikoorts is astma van de neus.
Door meer inzicht te hebben in de oorzaak van de ziekte is de opgetreden astmatische aandoening te genezen.
Uzelf bent de belangrijkste behandelaar!
Bestudeer deze website dus goed!

-----------------------

Indeling Allergie: Volgens 3 Types.

De meest bekende allergie wordt behandeld onder Type 1.
Deze aandoening is door artsen eenvoudig aan te tonen en wordt dus meestal wel onderzocht.
Maar vaak worden verkeerde conclusies getrokken!

1. Type I Allergie (Atopie).

De meest gediagnosticeerde allergische aandoening.

Aanleg : Komt altijd in de familie voor!
Ongeveer 5% van alle mensen hebben vanaf hun geboorte een aanleg om te sterk te reageren op bepaalde prikkels, zoals voedingsstoffen en deeltjes die in de lucht zweven.
Deze aanleg wordt genoemd: De atopische constitutie.

Baby's met een atopische constitutie:
Reeds vroeg in het leven worden bij hen de eerste verschijnselen gezien zoals eczeem, en ook wat hoesten.
In het bloed kunnen dan de eerste verschijnselen van atopie (allergie) soms reeds aangetoond worden.
Daar melk in het eerste jaar de eerste vreemde prikkel is, zal deze allergie het eerst aan te tonen zijn.
Later zulen dit andere voedingsproducten zijn.

Omstreeks het twaalfde jaar worden de eerste duidelijke klachten waargenomen bij contact met de inhalatie allergenen zoals huisstof en pollen.
Indien er veel dieren contact is ook voor hond en kat. Daarvoor kunnen er wel aanwijzingen worden gevonden maar is deze allergie meestal nog niet actief.
De reactie op de prikkel ontstaat na contact binnen 20 minuten.
Bij mondademhaling in de keel en longen, bij neusademhaling in de neus.
De reactie is altijd zwelling en meer waterig secreet.
De zwelling geeft benauwdheid, het secreet geeft klachten alwaar het naar buiten komt. Door de bouw van de neus kan dit naar voren of naar achteren zijn.
De irritatie veroorzaakt soms niesen.
Bij mondademhaling meer keelschrapen of hoesten.

Afhankelijk van de mate van contact met allergenen en de gevoeligheid ontstaan in de loop van het leven meer en sterkere reacties.

In het verdere verloop van het leven ontstaan allerlei contacten met stoffen waarop allergisch gereageerd kan worden. Is dit contact overmatig dan krijgen deze mensen klachten op de plaatsen waar de stof het lichaam bereikt.
Bij beroepsallergie is dit meestal de huid met speciaal de handen. In bloemen-kassen zijn dit meer de luchtwegen.

2. Type III allergie
Het meest voorkomend, het minst gediagnosticeerd.

Deze mensen gaan langzamerhand in het leven verkeerd reageren op het inhaleren van organische stoffen.
Door veelvuldig contact over vele jaren ontstaat deze vorm van allergie.

Deze organische stoffen worden geproduceerd door vogels, schimmels, vee en bepaalde bacteriën.

Het klachtenpatroon is meestal als volgt:

Bij Neusademhalers: Toenemend verstopte neus, meer vocht rond de ogen, vermoeidheid en wisselende verhoging van de lichaamstemperatuur. Vaak aangeduid als "Griep". Langzamerhand meer hoest.

Bij Mondademhalers: Meer hoest, benauwdheid en koorts.

Uiteindelijk kan het ziektebeeld sterk verergeren en vooral tot longontstekingen leiden. Komen er nog meer complicaties dan kan dit de dood tot gevolg hebben.

Bij goede observatie valt het op dat de klachten meer in het weekend zijn wanneer meestal het contact met de beesten frequenter is.
De reactie die optreed bij contact is na ongeveer 4 uur.

De oorzaak dat deze stoffen een allergie kunnen oproepen is naar onze overtuiging beschadigd slijmvlies.
In die situatie kan het "gif" binnendringen en een immuunreactie oproepen.
De beschadiging wordt o.a. veroorzaakt door mechanische irritatie zoals hard snuiten of hoesten.
- Vogelallergie ( b.v. Duivenmelkerziekte, maar mogelijk ook de Vogelgriep )

In Nederland worden ongeveer 3 Miljoen vogels uit liefhebberij in of rond het huis gehouden.
Het stof dat afkomstig is van het poeder van de veren is de boosdoener.
In Azië is het contact met vogels( vooral kippen) bijzonder intensief, met alle gevolgen vandien.

Veel duivenmelkers die b.v. in de nacht geregeld een zgn. griep krijgen moeten dus begrijpen dat ze deze reactie krijgen omdat zij voor het slapen gaan nog even naar de vogels zijn gaan kijken.
De reactie treedt op in de neus of de longen afhankelijk van het soort ademhaling. dus alwaar de stof terecht komt.
De Duivenmelkerlong is bekend, de duivenmelkerneus niet omdat dat meestal "verkoudheid" wordt genoemd.
Bij boeren is de Boerenlong bekend als beroepsziekte.
De longarts spreekt van Extrinsieke allergische Alveolitis.
De KNO-arts heeft er geen goede naam voor.

Met speciaal bloed onderzoek ( praecipitinen ) is deze allergie aan te tonen.
De meeste artsen zijn hier niet van op de hoogte.

Behandeling:

De belangrijkste is:

Slijmvliezen genezen zonder lokale medicamenten gebruiken.
Betreffende stoffen voor een zeer lange tijd vermijden. Dus de vogels uit huis doen.
Het is gebleken dat na enkele jaren contact toch weer mogelijk is, als de slijmvliezen inderdaad genezen zijn en deze dus geen organisch stof meer opnemen.
Zie ook: Beestenallergie
- Andere ziektes in deze groep zijn:
Schimmel allergie: Als beroepsziekte: Bij kwekers van paddestoelen.

De slijmvliesreacties erop zijn hetzelfde.
Zijn de schimmels zich in b.v. de bijholten of longen gaan nestelen, dan is het verdere ziektebeeld wel anders.

Stofallergie: Bij boeren en verzorgers van vee. Kippen en varkens zijn berucht.
De ziekte wordt Q-koorts of SARS genoemd.

Bij de dierenarts die in 2003 is overleden werd het virus, dat bij kippen woedde, ook in zijn luchtwegen gevonden.
Maar was dat de doodsoorzaak?
Bij alle werkers die met de opruiming van de kippen bezig waren werden deze virussen ook gevonden, zonder dat zij noemenswaardig ziek werden.
Het ligt meer voor de hand dat de ziekte van de dierenarts een allergische (beroeps)ziekte is geweest! Door het jaren lange contact met deze vogels heeft hij deze Type 111 allergie opgebouwd. Er werd geen praecipitine onderzoek verricht.
De artsen waren tevreden toen zij het virus in de luchtwegen aantroffen!
Uit gemakzucht past een andere doodsoorzaak niet in hun plaatje!

Bacteriën : Legionella is het bekendste voorbeeld.

Deze bacterie komt van nature voor in oppervlaktewater, maar kan ook gevonden worden in door mensen vervaardigde systemen en installaties die water bevatten.
Ze voelen zich het best bij een temperatuur van 20-43 Celsius.
Via inhalatie van besmette aërosolen komen zij bij de mens binnen. Het meest voor de hand liggend komt dit voor in sauna's, douches, whirlpools en airconditioners.
In 1999 zijn 32 bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel door het inademen van legionellabacteriën overleden aan een longziekte. Maar was alleen het inademen van deze bacterie de werkelijke doodsoorzaak?
Men vond het niet vreemd dat de vele andere mensen die de flora bezochten niet ziek werden. Of waren zij dat wel, maar alleen maar "verkouden"?
Er werd alleen een kweek afgenomen, echter niet gedacht aan de Type III allergie.
Er werd geen praecipitine- onderzoek verricht. Ook werd geen kweek afgenomen van de zogenaamde gezonde bezoekers.
Ook dat water dat besmet is met deze bacterie wel straffeloos gedronken kan worden, dat op zijn minst merkwaardig is, krijgt in de medische wereld geen aandacht.

Onze verklaring:
De mensen die overleden zijn waren reeds ziek! In ieder geval hadden zij slecht functionerende slijmvliezen. Waarschijnlijk hadden zij reeds eerder contact met de Legionellabacteriën gehad, en zo deze allergie opgebouwd.
De andere mensen hadden geluk. De bacteriën zijn niet in de slijmvliezen binnen gedrongen, of alleen in de neus en hebben geen sterke reactie van het afweersysteem opgeroepen.
Kritiek:
Het onderzoek bij deze ziektes richt zich altijd op de verwekker. Zou het niet meer voor de hand liggen dat men zich afvraagt waarom zoveel mensen bij contact met deze prikkels niet ziek worden. Deze allergische immuunziekte krijgt veel te weinig aandacht!
Er wordt veel en duur onderzoek naar Legionella in de waterleidingen gedaan en te weinig naar het ziektebeeld dat als gevolg daarvan zo af en toe optreed.
Artsen zijn blij met de diagnose als de verwekker is gevonden!
Maar de legionellabacterie wordt pas gevaarlijk als het water stilstaat en de temperatuur boven de 25 graden komt. Vervolgens moet de ontvanger reeds ziek zijn, en zeker reeds eerder deze bacterie in het lichaam hebben ontvangen.
Dat tegenwoordig dus alle openbare kranen hierop worden onderzocht is waanzin!

3. Type IV allergie

Een zeer groot aantal patiënten heeft een allergisch ziektebeeld gekregen door het doormaken van teveel infectieziekten en/of in contact komen met chemische producten.
Het afweersysteem is volkomen in de war geraakt, waardoor nu sterke reacties optreden bij hernieuwd contact op bacteriën of chemicaliën zoals nikkel.
De patiënt is vatbaar en krijgt wondjes die moeilijk genezen.
Het horloge veroorzaakt contacteczeem.
De diagnose is moeilijk aan te tonen en wordt daarom gemakshalve door artsen maar weinig gedaan.
Bacteriën kunnen getest worden met subcutane injecties. Het bekendste voorbeeld is de Mantoux-reactie op Tuberculose.
Door een huidtest kan b.v. de nikkel-allergie aangetoond worden.

4. Voeding

Voedselallergie/-overgevoeligheid komt zeer veel voor en verloopt volgens verschillende reactiepatronen van het immuunsysteem: Type I, III, IV en geen aantoonbare reactie.

5. Medicamenten-allergie

Het meest bekend is de overgevoeligheid voor antibiotica. De reactie erbij is overduidelijk, en wordt dus meestal wel herkend.
De oorzaak moet gezocht worden in een verandering in het metabolisme.
Het juiste mechanisme is nog niet opgehelderd.
Een echte allergische reactie is het dus niet!

De minder bekende boosdoeners zijn : Aspirine, NSAID's, en ACE-remmers.
Gebruikt men deze medicamenten en heeft men algemene zwellingklachten( ook urticaria en angioedeem ) van de slijmvliezen en ook de huid, dan moet men er rekening mee houden dat het gebruik van deze medicamenten daarvan mede een oorzaak is.

U ziet maar weer: het gebruik van medicamenten is vaak verkeerd.
Door het meestal dagelijks gebruik, en geen betrouwbare tests, is het moeilijk deze oorzaak van de ziekte op te sporen.


Wat is allergie? Allergie treedt op wanneer iemands immuunsysteem reageert op stoffen in de omgeving die voor de meeste mensen onschadelijk zijn. Deze stoffen staan bekend als allergenen en komen voor in huisstofmijt, huisdieren, pollen, insecten, teken, schimmels, voedingsmiddelen en geneesmiddelen (medicijnen).

info(at)to-the-point.biz
Links